SSIRO

 
 

W roku 2010 szkoła wstąpiła do Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego. Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest wspieranie dyrektorów i nauczycieli we wszystkich działaniach na rzecz podnoszenia jakości nauczania i wychowania oraz poprawy pracy w szkołach regionu opolskiego.
W publikacji Księga Jubileuszowa SSIRO dr Irena Koszyk konstatuje:
„Ważną kwestię stanowi upowszechnianie efektów pracy podejmowanych przez Stowarzyszenie, działań innowacyjno-wdrożeniowych w zakresie treści, metod i form kształcenia, a także wyników nauczania i wychowania osiąganych m. in. poprzez:
• spotkania analityczno-dyskusyjne dyrektorów stowarzyszonych szkół, wychowawców klasowych, nauczycieli – sekcji przedmiotowych, problemowych i In.;
• regionalne konferencje szkoleniowe, oparte na praktyce pedagogicznej, poczynania nauczycieli – mistrzów w zakresie nauczania i wychowania oraz na najnowszej krajowej i zagranicznej literaturze przedmiotu;
• sesje popularnonaukowe organizowane prze Stowarzyszenie we współpracy z uczelniami wyższymi, władzami samorządowymi i oświatowymi, stowarzyszeniami edukacyjnymi krajowymi i zagranicznymi;
• badanie wyników nauczania: analizowanie osiągnięć uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, a także postępów czynionych przez tzw. uczniów słabych, mających trudności z opanowaniem treści przedmiotowych, sprawiających niekiedy kłopoty wychowawcze;
• udział uczniów i nauczycieli w obozach naukowych, a także w innych formach edukacyjno-szkoleniowych organizowanych przez wojewódzkie i ogólnokrajowe Stowarzyszenia Szkół Twórczych, Stowarzyszenia Szkół Aktywnych i Stowarzyszenia Nauczycieli Olimpijskich;
• prowadzenie tematycznych szkoleń oświatowych dla nauczycieli i dyrektorów.
Opolskie Stowarzyszenie Szkół Innowacyjnych powstało jako pierwsze w kraju, przez okres swego funkcjonowania wypracowało własne programy innowacyjne, często o charakterze nowatorskim. Wartością dodana wspólnej pracy zespołowej jest to, że spotykają się dyrektorzy i nauczyciele z różnym doświadczeniem, z różnych środowisk regionu i z różnych poziomów edukacyjnych.
Stowarzyszenie stało się doskonałym forum do wymiany doświadczeń, dzielenia się bądź weryfikacji już realizowanych.
Do Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego należy 45 szkół z naszego województwa. Kryteria Przyjęcia do SSIRO są następujące:
• dobrowolność;
• otwartość na innowacyjne działania;
• konstruktywna i konsekwentna współpraca;
• umiejętność bezinteresownego dzielenia się dobrymi praktykami pedagogicznymi z innymi;
• kreatywna i empatyczna osobowość dyrektora.”