Deklaracja dostępności

 
 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. księżnej Jadwigi Śląskiej w  Oleśnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.psp2.mojeolesno.pl

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
  • opublikowane zdjęcia/obrazy nie posiadają opisu alternatywnego,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
  • niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 16.09.2020 r.

Aktualizacja oświadczenia: 10.03.2021 r.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor szkoły Jerzy Jeziorowski zsdolesno@wodip.opole.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 358 32 82. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 2015-02-15.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 51
Tel./faks.: 34 358 32 82
E-mail: zsdolesno@wodip.opole.pl
Strona internetowa: psp2.mojeolesno.pl

Skróty klawiszowe:

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych

Dostępność architektoniczna

Przed szkołą oraz z boku szkoły znajdują się miejsca parkingowe lecz brak jest wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada 1 wejście główne, 1 wejście do hali sportowej oraz 7 wyjść ewakuacyjnych. Żadne wejście nie jest przystosowane wjazdem do osób niepełnosprawnych. Osoba niepełnosprawna może skontaktować się z pracownikiem szkoły w celu załatwienia sprawy urzędowej poprzez pracownika portierni. Portiernia znajduję się przy głównym wejściu do budynku.

Przy wejściu głównym znajduje się informacja na temat rozkładu pomieszczeń
Do budynku szkoły można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak dostępności tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

brak